#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย รังสิโรจน์ พลยูง
1.นาย จักรกริช บุญลี
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง อรจิรา อุคำพันธ์
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง เศรณิกา ศรีวรรณะ
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แรงสร้อย
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว ณัฐธิดา เรืองคำ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ ไสว
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ทักษดนย์ พิลาตัน
2.เด็กชาย ณัฐวุุฒิ ทองวิจิตร
1.นาย จักรกริช บุญลี
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนโชติ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง สุนิศา สีน้อย
3.เด็กหญิง กัญญารัต ส่งเสริม
1.นางสาว วาสนา วาศรี
2.นางสาว ณัฐธิดา เรืองคำ
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แรงสร้อย
2.เด็กชาย ชัยณุวัตร ไชยสุวรรณ
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นาย จักรกริช บุญลี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย กฤษดา ธัญญะเชียงพิณ
2.เด็กชาย วิทยา บุญเพ็ง
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ชัยชนะ
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม