#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
2.เด็กหญิง ภัทราพร บัญชา
3.เด็กหญิง เสาวลักษ์ นวลป้อง
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์วัน
2.เด็กชาย ภัทรพล ใจซื่อ
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
3.เด็กหญิง จิตอาภา วิลา
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
2.นาย นพดล หรรษา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณิชาภา แย้มจันฉาย
2.เด็กหญิง กมลชนก นิลดำ
3.เด็กหญิง จันทกานต์ มณีวรรณ
4.เด็กหญิง ชลดา เมาลี
5.เด็กหญิง ณัฐชยา มณฑาทิพย์
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
2.นางสาว ละออง บุญมาก
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
2.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
3.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วิริยะ นนทศรี
2.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
2.นาย นพดล หรรษา
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วรวุฒิ จันหอม
2.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จักรกฤช พรหมแก้ว
2.เด็กชาย ธนกฤต คำหมาย
3.เด็กชาย วรวุฒิ จันหอม
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
2.นางสาว ละออง บุญมาก
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
2.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นางสาว ละออง บุญมาก
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปภัสรา ศรีโวหะ
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พัชริดา สมคณะ
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ชลวิทย์ ตะวังทัน
2.เด็กชาย กรวิทย์ ศิริกุล
3.เด็กชาย ธัญชนน จันทร์เที่ยง
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ บัญชา
2.เด็กชาย ณภัทร บุญทัน
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิรินดา วงศ์พฤกษารัตน์
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม